1394-04-06

اجرای کلیه حرکات قورباغه

به طور کلی شنای قورباغه مرحله به مرحله توضیح داده می شود: ۱- شناگر در حالت سر خوردن با بدن کشیده و افقی بر روی آب […]
1394-04-04

هماهنگی دست ها با تنفس

BREAST STROKE ARMPULL  توصیف حرکت با شروع مرحله کشش ، سر به تدریج از آب بالا می آید، به طوری که در آغاز مرحله فشار، سر […]
1394-04-03

هماهنگی حرکت دست و پای قورباغه

۱-  در حالی که کار آموز شناگر به روی سینه در آب قرار گرفته ، برای تعادل بهتر با یک دست تخته شنا را گرفته و […]
1394-04-02

تمرینات قورباغه

تمرینات آموزشی ۱- کارآموز شناگر همانند شکل زیر روی لبه  استخربه قراری که هر دو دست به عقب تکیه داده شده می نشیند. در این حالت […]
1394-04-02

آموزش قورباغه

BREAST STROKE شنای قورباغه یکی ازچهارنوع شنای اصلی است که مسابقات آن رسما برگزار می شود و در عین حال این شنا علاقه مندان بسیاری دارد، […]