1397-01-10

رشد و سرعت بخشیدن شنا در نوجوانان (تخصصی مخصوص مربیان)

ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻨﺎﮔﺮان ﻧﻮﺟﻮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺷـﺎﺧﺺ ﻫـﺎي ﺑﯿﻮﻣﮑـﺎﻧﯿﮑﯽ، ﻓﯿﺰﯾﻮﻟـﻮژﯾﮑﯽ و آﻧﺘﺮوﭘـﻮﻣﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد. ﻫﺪف اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺑﯿﻮﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ (ﻃﻮل اﺳﺘﺮوك، […]
1397-01-10

ورزش شنا در دوران بارداری

شنا یکی از مهمترین ورزش‌های اصلی است که اهمیت آن در دوران بارداری بیشتر می‌شود. زیبایی این ورزش در این است که هیچ فشار و کشش […]