1395-02-15

کالری مورد نیاز برای یک شناگر

کالری مورد نیاز برای یک شناگر یک شناگر جوان برای شنا و عملکرد و رشد در فعالیت های روزمره به کالری یا انرژی نیازمند است با […]