1394-05-13

نیاز به مایعات و وعده ی غذایی هر شناگر

بنابراین یک شناگر باید مصرف چربی ها را در حد مورد نظر یعنی ۲۵- ۲۰ درصد از کل انرژی حفظ کند. مطالعات نشانگر آن است که […]
1394-05-13

کلر یا ازن ؟

ازن یا کلر ؟؟؟؟ مزایا و معایب هرکدام؛ ازن چیست؟ازن اکسید کننده ایی بسیار قوی می باشد که قابلیت حذف ترکیبات بیماریزای کلر و بی اثر […]