رشد و سرعت بخشیدن شنا در نوجوانان (تخصصی مخصوص مربیان)

ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ
زﻣﺎن ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻨﺎي ﮐﺮال ﺳﯿﻨﻪ 50 ﻣﺘﺮ 2/67±35/07 ﺛﺎﻧﯿﻪ و ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﻨﺎﮔﺮان 0/09±1/38 ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ (داﻣﻨﻪ: 1/61 – 1/27 ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ) ﺑﻮد. آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﺮاي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﯿﻮﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ، آﻧﺘﺮوﭘﻮﻣﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﻨﺘﺨـﺐ و ﻣﻌﻤﺎري ﻋﻀﻼﻧﯽ و ارﺗﺒﺎط آنﻫﺎ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺮال ﺳﯿﻨﻪ 50 ﻣﺘﺮ در ﺟﺪول 1 اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻨﺎ از ﻣﯿﺎن ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي آﻧﺘﺮوﭘﻮﻣﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﻗﺪ و ﻃﻮل دو دﺳﺖ (ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ r = -0/43 و r = -0/50 ﻫﺮ دو p<0/05)، از ﻣﯿﺎن ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﯿﻮﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎ ﻃﻮل اﺳﺘﺮوك و ﺷﺎﺧﺺ اﺳﺘﺮوك (ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ p<0/05 ،r = -0/54 و r = -0/72 ﻫﺮ دو p<0/01) و از ﻣﯿﺎن ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻣﻌﻤﺎري ﻋﻀﻼﻧﯽ ﺑـﺎ ﺿـﺨﺎﻣﺖ ﻋﻀﻼﻧﯽ ﭘﻬﻦ ﺧﺎرﺟﯽ (p<0/01 ،r = -0/56)، زاوﯾﻪ ﭘﻨﯿﺖ دوﻗﻠﻮي ﺧـﺎرﺟﯽ (p<0/05 ،r = 0/41) و ﻃـﻮل ﻓﺎﺳﯿﮑﻞ ﻋﻀﻼت ﭘﻬﻦ ﺧﺎرﺟﯽ و دوﻗﻠﻮي ﺧﺎرﺟﯽ (ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ r = -0/42 و r = -0/48 ﻫﺮ دو p<0/05) ﺑـﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽدار ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮد (ﺟﺪول 1). ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﻧﺸﺎن داد ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﺷـﺎﺧﺺ اﺳـﺘﺮوك (p<0/001 ،R2 = 0/519)، ﺿﺨﺎﻣﺖ ﭘﻬﻦ ﺧـﺎرﺟﯽ (p<0/001 ،R2 = 0/418) و ﻃـﻮل اﺳـﺘﺮوك (0/351 = p<0/01 ،R2) ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﮐﻨﻨﺪهﻫﺎي ﮐﻠﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻨﺎي ﮐﺮال ﺳﯿﻨﻪ 50 ﻣﺘﺮ در اﯾـﻦ ﺷـﻨﺎﮔﺮان ﻧﻮﺟـﻮان ﺑﻮدﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﺑﯿﻮﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﮐﻪ وارد ﻣﺪل ﺷﺪهاﻧﺪ، ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﮐﻨﻨﺪه-ﻫﺎي ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻨﺎي ﮐﺮال ﺳﯿﻨﻪ 50 ﻣﺘﺮ در اﯾﻦ ﺷﻨﺎﮔﺮان ﻧﻮﺟـﻮان ﺑﻮدﻧـﺪ (p<0/001 ،%84) و ﺷـﺎﺧﺺﻫـﺎيﻣﻌﻤﺎري ﻋﻀﻼﻧﯽ (p<0/001 ،%52) و آﻧﺘﺮوﭘﻮﻣﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﻨﺘﺨـﺐ (p<0/05 ،%21/5) در ردهﻫـﺎي ﺑﻌـﺪي ﻗـﺮار داﺷﺘﻨﺪ (ﺟﺪول 2). ﺗﺤﻠﯿﻞ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻨﺎ ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫـﺎي ﺷﺎﺧﺺاﺳﺘﺮوك، ﻃﻮل اﺳﺘﺮوك و ﺿﺨﺎﻣﺖ ﭘﻬﻦ ﺧﺎرﺟﯽ ﺣﺪود 89 درﺻﺪ از وارﯾﺎﻧﺲ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻨﺎي ﮐـﺮال ﺳﯿﻨﻪ را در اﯾﻦ ﺷﻨﺎﮔﺮان ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ (ﺟﺪول 2).

 

ﺟﺪول 1. ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي آﻧﺘﺮوﭘﻮﻣﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﻨﺘﺨﺐ، ﺑﯿﻮﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و ﻣﻌﻤﺎري ﻋﻀﻼﻧﯽ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ آنﻫﺎ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺮال ﺳﯿﻨﻪ 50 ﻣﺘﺮ در ﺷﻨﺎﮔﺮان
ﻧﻮﺟﻮان (ﺗﻌﺪاد= 23 ﻧﻔﺮ)

 

 p   r دامنه  ± SDمیانگین متغیر
  0/04 *   – 0/43   158 – 181   171 ± 6   (cm )قد آنتروپومتریکی
  0/51   0/14   47/8 – 68   58/9 ± 6/4 وزن (kg)
  0/12   – 0/36   16/8 – 22/7   20/1 ± 1/4 شاخص توده بدن (2kg.m)
  0/013 *   -0/50   164 – 195   177 ± 8/7 طول دو دست (cm)
  0/07   -0/38   31 – 42   36/5 ± 2/9 عرض شانه (cm)
  0/54   – 0/13   34/5 – 40/5   37/3 ± 1/8 طول بازو (cm)
  0/22   – 0/27   36 – 44   39/9 ± 1/9 طول ران (cm)
  0/27   – 0/24   37 – 44/5   40/9 ± 2/1 طول ساق (cm)
  0/011 *   – 0/54   1/46 – 1/99   1/69 ± 0/13 طول استروك (1m·stroke) بیومکانیکی
  0/15   – 0/31   43 – 58   49/3 ± 3/99 تناوب استروك (1stroke·min)
  0/000 **   – 0/72   1/85 – 2/90   2/34 ± 0/27   (m2 · s–1 · stroke–1 )شاخص استروك
  0/01 **   – 0/56   1/98 – 2/45   2/20 ± 0/13 پهن خارجی ضخامت عضلانی  (cm) معماري عضلانی
  0/45   – 0/17   1/41 – 2/15   1/81 ± 0/19 دوقلوي میانی
  0/08   – 0/37   1/08 – 2/03   1/61 ± 0/23 دوقلوي خارجی
  0/52   – 0/14   1/92 – 2/48   2/17 ± 0/15 سه سر بازویی
  0/57   – 0/13   1/78 – 2/52   2/06 ± 0/21 دو سر بازویی
  0/47   0/16   12/3 – 25/1   17/2 ± 3/4 پهن خارجی زاویه پنیت    (°)
  0/19   0/28   13/3 – 29   20/8 ± 4/5 دوقلوي میانی
  0/03 *   0/41   13/3 – 21/2   16/7 ± 1/9 دوقلوي خارجی
  0/43   0/17   12/6 – 22/8   18 ± 2/7 سه سر بازویی
  0/03 *   – 0/42   4/91 – 10/7   7/64 ± 0/13 پهن خارجی طول فاسیکل   (cm)
  0/13   – 0/33   3/18 – 8/11   5/31 ± 0/11 دوقلوي میانی
  0/02 *   – 0/48   3/22 – 7/69   5/66 ± 0/11 دوقلوي خارجی
  0/13   – 0/33   5/08 – 11/4   7/18 ± 0/14 سه سر بازویی

 

 

* معنیدار در سطح( 0/05 p < 0.05)، ** معنیدار در سطح( 0/01 p < 0.01).

 

جدول 2. نتایج تحلیل رگرسیون مرحلهاي براي دستیابی به بهترین فاکتورهاي پیشبینیکننده عملکرد شناي کرال سینه 05 متر از میان گروه -هاي پارامترها (بیومکانیکی، آنتروپومتریکی، معماري عضلانی و تمامی متغیرها)

  p  F 2R تعدیل شده  R2  R متغیرهاي واردشده به مدل متغیر
  0/001 **  20(=58/641و2)   0/840   0/854   0/924 شـــاخص اســـتروك و طـــول بیومکانیکی
  0/015 *  019/7=(21و1)   0/215   0/251   0/501 طول دو دست آنتروپومتریکی
  0/001 ** 20(=24/710و2)   0/519   0/541   0/735 ضـخامت په ن خ ارجی، ط ول معماري عضلانی
  0/001 ** 19(=58/469و3)   0/887   0/902   0/950 شاخص استروك، ضخامت پهن تمامی متغیرها

* معنیدار در سطح( 0/05 p < 0.05)، ** معنیدار در سطح( 0/01 p < 0.01).

دیدگاه ها بسته شده است