رشد و سرعت بخشیدن شنا در نوجوانان (تخصصی مخصوص مربیان)

Sin (α))-1) × ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻋﻀﻠﻪ = ﻃﻮل ﻓﺎﺳﯿﮑﻞ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ α زاوﯾﻪ ﭘﻨﯿﺖ ﻋﻀﻠﮥ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻮد (21). ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺼﺎوﯾﺮ در ﻫﻨﮕﺎم ﺻﺒﺢ، ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﻫﺮﮔﻮﻧـﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﻀﻼﻧﯽ، از ﻃﺮف راﺳﺖ ﺑﺪن و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﯾﮑﺴـﺎن ﺑـﺮايﺗﻤـﺎﻣﯽ آزﻣـﻮدﻧﯽﻫـﺎ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ. ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداري از ﻋﻀﻼت دو ﺳﺮ ﺑﺎزوﯾﯽ، ﭘﻬﻦ ﺧﺎرﺟﯽ در ﺣﺎﻟﺖ درازﮐﺸﯿﺪه ﺑﻪ ﭘﺸـﺖ و ﻋﻀـﻼت ﺳـﻪ ﺳـﺮ ﺑﺎزوﯾﯽ، ﭘﻬﻦ ﺧﺎرﺟﯽ و دوﻗﻠﻮي ﻣﯿﺎﻧﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ در ﺣﺎﻟﺖ درازﮐﺸﯿﺪه روي ﺷـﮑﻢ اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓـﺖ. ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه اوﻟﺘﺮاﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ Hitachi EUB-405 ﻧﻮع B، ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺸﻮر ژاﭘﻦ ﺑـﺎ ﭘـﺮوب آراﯾﻪ ﺧﻄﯽ MHz 7/5 اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ.

روش ﻫﺎي آﻣﺎري: داده ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر± ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن ﺗﻮزﯾـﻊ دادهﻫـﺎ ﺑـﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﮐﻠﻤﻮﮔﺮوف- اﺳﻤﯿﺮﻧﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و دادهﻫﺎ در ﺗﻤﺎﻣﯽ زﯾﺮﮔﺮوهﻫﺎ داراي ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدﻧﺪ. ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﮔﺸﺘﺎوري ﭘﯿﺮﺳﻮن ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي اﻧﺪازهﮔﯿﺮيﺷـﺪه و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻨﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺗﺤﻠﯿﻞ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﻣﺮﺣﻠـﻪاي2 (28) ﺑـﺮاي ﺑﺮرﺳـﯽ ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﺑـﺎﻟﻘﻮه دﺳـﺘﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ (ﺑﯿﻮﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ، آﻧﺘﺮوﭘﻮﻣﺘﺮﯾﮑﯽ، ﻣﻌﻤﺎري ﻋﻀﻼﻧﯽ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ) در ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻨﺎ و ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﮐﻨﻨﺪه در ﻧﺮماﻓﺰار SPSS ﻧﺴﺨﻪ 17 ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓـﺖ. در ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽداري 0/05 در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ 1. ﺗﺼﻮﯾﺮ اوﻟﺘﺮاﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ ﻋﻀﻠﻪ دوﻗﻠﻮي ﺧﺎرﺟﯽ. ﺳﻤﺖراست: ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻌﯽ ﻋﻀﻠﻪ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ آنرا ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ. ﺳﻤﺖ
.در آن ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ )L( و ﻃﻮل ﻓﺎﺳﯿﮑﻞ )α( چپ: ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻃﻮﻟﯽ ﻋﻀﻠﻪ ﮐﻪ زاوﯾﻪ ﭘﻨﯿﺖ

دیدگاه ها بسته شده است