رشد و سرعت بخشیدن شنا در نوجوانان (تخصصی مخصوص مربیان)

اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي آﻧﺘﺮوﭘﻮﻣﺘﺮﯾﮏ ﻣﻨﺘﺨﺐ: ﻗﺪ و وزن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺪﺳـﻨﺞ و ﺗـﺮازوي ﭘﺰﺷـﮑﯽ و ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ دﻗﺖ 1 ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ و 0/05 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﺷﺪﻧﺪ (10). ﻃﻮل اﻧﺪامﻫﺎي ﺑـﺪن ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﺘـﺮ ﻧﻮاري و از ﻃﺮﯾﻖﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽﻫﺎي آﻧﺎﺗﻮﻣﯿﮑﯽ ﺑﺪن در ﺣﺎﻟﺖ اﯾﺴﺘﺎده و از ﻃﺮف راﺳﺖ ﺑﺪن ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت اﻧﺪازه- ﮔﯿﺮي ﺷﺪ: ﻃﻮل ران، ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺑﯿﻦ ﺑﺮآﻣﺪﮔﯽ ﺧﺎﺻﺮه اي و اﭘﯽ ﮐﻨﺪﯾﻞ ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺘﺨﻮان ران، ﻃﻮل ﺳﺎق، ﻓﺎﺻـﻠﮥ ﺑﯿﻦ ﻗﻮزك ﺧﺎرﺟﯽﻧﺎزكﻧﯽ و اﭘﯽ ﮐﻨﺪﯾﻞ ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺘﺨﻮان درﺷﺖﻧﯽ (21) و ﻃﻮل ﺑﺎزو، ﻓﺎﺻـﻠﮥ ﺑـﯿﻦ زاﺋـﺪة آﺧﺮوﻣﯽ ﮐﺘﻒ و اﭘﯽﮐﻨﺪﯾﻞ ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺘﺨﻮان ﺑﺎزو (26). ﻃﻮل دو دﺳﺖ1 ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺑـﯿﻦ ﻧـﻮك اﻧﮕﺸـﺘﺎن ﺑﺰرگ دو دﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دﺳﺖ ﻫﺎ درﻃﺮﻓﯿﻦ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺎز ﺑﻮدﻧﺪ و ﻓﺎﺻﻠﮥ ﻋﺮﺿﯽ ﺑﯿﻦ دو زاﺋﺪة آﺧﺮﻣﯽ ﮐﺘـﻒ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻋﺮض ﺷﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﺮ ﻧﻮاري اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﺷﺪ (26).

اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﻌﻤﺎري ﻋﻀﻼت اﺳﮑﻠﺘﯽ: در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 5 ﻋﻀﻠﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻀﻠﻪ ﭘﻬـﻦ ﺧـﺎرﺟﯽ (در ﻧﻘﻄﮥ وﺳﻂ ﻃﻮل اﺳﺘﺨﻮان ران)، دوﻗﻠﻮي ﺧﺎرﺟﯽ (در ﻧﻘﻄﮥ 30 درﺻﺪي ﻃﻮل ﺳﺎق از ﺳﺮ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ) و دوﻗﻠﻮي ﻣﯿﺎﻧﯽ (در ﻧﻘﻄﻪاي ﻣﺸﺎﺑﻪ دوﻗﻠﻮي ﺧﺎرﺟﯽ) از اﻧﺪام ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ (21) و ﻋﻀﻼت ﺳﻪ ﺳﺮ ﺑﺎزوﯾﯽ (ﺳﺮ ﺧﺎرﺟﯽ) (در ﻧﻘﻄﮥ وﺳﻂ ﻃﻮل ﺑﺎزو) و دو ﺳﺮ ﺑﺎزوﯾﯽ (در ﻧﻘﻄﻪ اي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﻪ ﺳﺮ ﺑﺎزوﯾﯽ) از اﻧﺪام ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ (27) ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. اﯾﻦﻋﻀﻼت ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮي ﺑﺮاي ﭘﯿﺶروي ﺷﻨﺎﮔﺮ در آب و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻟﮕﻮي ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺷﻨﺎي ﮐﺮال ﺳﯿﻨﻪ (34 و 35) و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداري ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه اوﻟﺘﺮاﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪهاﻧﺪ. اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎيﻣﻌﻤﺎري ﻋﻀﻼﻧﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ روش اراﺋﻪﺷﺪه در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻗﺒﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ (21 و 27). اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ، ﭘﺲ از ﻣﺸﺨﺺﮐﺮدن ﻧﻘﺎط اﻧﺪازهﮔﯿﺮي و آﻏﺸﺘﻪﮐﺮدن آنﻫﺎ ﺑﻪ ژل ﻣﺨﺼـﻮص ﺑـﺮاي ارﺗﺒﺎط ﺻﻮﺗﯽ ﻣﻄﻠﻮب، ﭘﺮوب اوﻟﺘﺮاﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﯽاﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﻋﻀﻠﻪ ﺑﺮاي داﺷﺘﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮي از ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﻋﻀﻠﻪ ﺟﻬﺖ اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻋﻀﻼﻧﯽ در ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ. ﭘﺲ از ﺗﺼـﻮﯾﺮﺑﺮداري و ﻧﺸﺎﻧﻪﮔﺬاري ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎيﺑﻌﺪي، ﭘﺮوب در ﻫﻤﺎن ﻧﻘﻄﻪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻫـﻢﺟﻬـﺖ ﺑـﺎ ﻋﻀـﻠﻪ ﻗـﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﺮاي اﻧﺪازهﮔﯿﺮي زاوﯾﻪ ﭘﻨﯿﺖ، ﺗﺼﻮﯾـﺮي ﻃـﻮﻟﯽ از ﻋﻀـﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﻮد. ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﺼـﺎوﯾﺮ ﺑﺮداﺷﺘﻪﺷﺪه، ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺑﯿﻦ ﻧﯿﺎم ﻋﻤﻘﯽ2 و ﻧﯿﺎم ﺳﻄﺤﯽ1 ﻋﻀﻠﻪ درﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻋﻀﻼﻧﯽ (ﺷﮑﻞ 1) و زاوﯾﻪ ﺣﺎده ﺑﯿﻦ ﻧﯿﺎم ﻋﻤﻘﯽ ﻋﻀﻠﻪ و راﺳﺘﺎي ﻓﺎﺳﯿﮑﻞﻫﺎ در ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻃﻮﻟﯽ ﺑـﻪﻋﻨـﻮان زاوﯾـﻪ ﭘﻨﯿـﺖ ﻋﻀﻠﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ (زاوﯾﻪ α در ﺷﮑﻞ 1). ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻋﻀﻼﻧﯽ ﺑﺎدﻗﺖ 0/01 ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه اوﻟﺘﺮاﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ و زاوﯾﻪ ﭘﻨﯿﺖ ﺑﺎ دﻗﺖ 0/1 درﺟﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔـﺎده از ﻧـﺮماﻓـﺰار اﺗﻮﮐــﺪ اﻧـﺪازهﮔﯿـﺮي ﺷـﺪ. ﺑـﺮاي اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﻃﻮل ﻓﺎﺳﯿﮑﻞ ﻧﯿﺰ از ﻓﺮﻣﻮل ﻫﻨﺪﺳﯽ زﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ:

دیدگاه ها بسته شده است